Yaşar Topluluğu, şirketlerinin başarısının temelindeki asıl gücün “insan” olduğu bilincini taşımaktadır. Bu nedenle “insan kaynağı”na en önemli değerleri arasında yer vererek, katılımı destekleyen, yaratıcılık ve verimlilik üzerine dayalı bir insan kaynakları politikası benimsemiştir.

İşe Alım
Yaşar Topluluğu’nun insan kaynakları stratejisi, “Doğru işe doğru insanları yerleştirmek’’ ilkesinden hareket ederek çalışanın aklını ve kalbini kazanan adil insan kaynakları politika ve uygulamaları ile pazardaki en yetenekli, kalifiye, yaratıcı, yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek işgücünü Topluluğa çekmek ve sahip olduğu kalifiye işgücünü geliştirerek başarılı ve mutlu çalışanlar yaratmak, çalışanlarının bağlılığını artırarak bünyesinde tutmak”tır.

Yaşar Topluluğu’nda her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelikler bulunmaktadır. İşe alım sürecimizde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğu baz alınarak değerlendirme yapılmaktadır.
Değerlendirme aşamasında, Yaşar Topluluğu Temel Yetkinlikleri ve her kademe için tanımlanmış İş Ailesi Yetkinlikleri'ne uygun olarak yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılır.
Topluluk içinde en alt seviyeden en üst seviyeye, tüm çalışanların göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonlardan oluşan Temel Yetkinliklerimiz ‘Müşteri Odaklılık, Sürekli İyileştirme, Harekete Geçme ve Kendini Geliştirme’dir. Mülakat yapılan adaylarda bu yetkinliklerin var olması beklenir. Pozisyonun yetkinlik ve niteliklerine uygun bulunan adaylar ikinci bir görüşme için davet edilerek bir üst yönetici ile tanıştırılır.

“İnsan Kaynağı” değeri ile faaliyetlerini sürdüren Yaşar Topluluğu pozisyona yönelik görüşme sonrasında tüm adaylarına olumlu ve olumsuz olmak üzere dönüş yaparak süreçlerini yürütür. Ayrıca, yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonlar için herkesin eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylara referans kontrolünün ardından iş teklifi yapılmaktadır.

Adaylar Yaşar Topluluğu şirketlerine; Yaşar Holding internet sitesinden, işe alım sitelerinden direkt başvuru yapabilmektedir.

İnsan Kaynağı en önemli değerlerimizdendir
Yaşar Topluluğu’nun “Bilim-Birlik-Başarı” meşalesinin ışığında oluşturduğu insan kaynağı; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden meydana gelmiştir.

Yaşar Topluluğu, temel yetkinliklerinden biri olan “müşteri odaklılığı” sadece dış müşteriler için değil aynı zamanda iç müşteri olarak gördüğü çalışanları için de uygulamaya almakta, çalışanların ihtiyaçlarını yapılan her işin temel odağı haline getirmektedir.

Bireysel yetenek ve kariyer gelişimi
“Kendini geliştirme” Yaşar Topluluğu’nun temel yetkinliklerindendir. Bu kapsamda çalışanlarına kendini geliştirme fırsatları sunan Yaşar Topluluğu, onların kişisel ve yönetsel becerilerini artırmanın yanı sıra teknik eğitimlerle de gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Yaşar Topluluğu eğitim programlarının temel amacı; Topluluğun ve şirketin hedeflerine ulaşması ile birlikte bireylerin hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamalarına destek olacak bilgi ve becerilerin artırılması ve Yaşar Topluluğu Temel ve İş Ailesi yetkinliklerinin geliştirilmesidir. Ayrıca, çalışanların farklı ve güncel konulardaki yenilikleri takip etmelerini ve uluslararası bir vizyon kazanmalarını sağlayacak eğitim programları oluşturulmaktadır.

Yaşar Topluluğu’nun çalışanlarına sunduğu gelişim imkanları kapsamındaki eğitim programları; Oryantasyon Eğitimi, İşbaşı Eğitimi, Kişisel Gelişim, Yönetim Becerileri ve Uzmanlık konu başlıkları altında sınıf içi ve Yaşar Akademi e-öğrenme platformu kullanılarak düzenlenmektedir. Yaşar Akademi; içeriği gün geçtikçe zenginleşecek Yaşar Topluluğu’nun öğrenme portalıdır. İçeriğinde e-eğitimler, makaleler, dergiler, haberler ve duyurular yer almaktadır.

İşe yeni başlayanlar için gerçekleştirilen oryantasyon programları ile çalışanların Topluluğun bütününü görmesi, kurum kültürünü tanıması, değerlerini içselleştirmesi ve Topluluğa adaptasyonunun hızlandırılması hedeflenmektedir.

Yaşar Topluluğu, kendi yöneticisini kendi yetiştirir felsefesi ile 1996 yılından bu yana içeriğinde eğitimler, proje çalışmaları ve mentorluk süreci bulunan Yönetici Yetiştirme Havuzu Projesini (YYHP) yürütmektedir. Ayrıca Topluluk şirketlerinde yönetim kademelerine yeni atanan yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla Yönetici Geliştirme Seminerleri (YGS) düzenlenmektedir.

Yaşar Holding insan kaynağına verilen değerin göstergelerinden olan “İnsana Saygı” ödülünü 2013 yılında 3. kez almıştır.

Performans Yönetim Sistemi
Yaşar Topluluğu, temel amaç ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla bütünsel yönetim sistemini benimsemiştir. 2005 yılından bu yana uygulanan Performans Yönetim Sistemi şirket hedefleriyle kişisel hedeflerin bütünleşmesine yöneliktir. Performans değerlendirmesi sonuçları bireylere kişisel gelişim, kariyer planlama ve ödüllendirme/ücretlendirme konularında yansıtılmaktadır. Dengelenmiş Puan Kartı (Balanced Scorecard) tekniği baz alınarak oluşturulan değerlendirme sisteminde yıl başında seçilmiş ve hedefleri üzerinde mutabık kalınmış Kritik Başarı Göstergeleri (KPI) kullanılmaktadır.

Çalışanların Görüşleri Anketi
“Çalışanların Görüşleri Anketi”, çalışanların işi ve şirketi ile çeşitli konularda memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve Topluluğa olan aidiyetlerini ölçmek amacıyla iki yılda bir uygulanmaktadır. Çalışan Görüşleri Anketleri sonuçları doğrultusunda her kademeden çalışanların oluşturduğu aksiyon komiteleri iyileştirilmesi hedeflenen alanlara yönelik aksiyon planları hazırlayarak çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalar gerçekleştirir.

Kariyer Planlama Modeli
Performans, yetkinlik ve gelişime dayalı tasarlanan kariyer planlanlama modeli ile pozisyonlardan beklenen nitelikler tanımlanmış (eğitim, yabancı dil, deneyim), kariyer yolları oluşturulmuş (işe alım, ilerleme_atama/terfi_ kriterlerinin belirlenmesi) ve çalışanların değerlendirilmesi (yetkinlik performans) süreci başlatılmıştır. Bu uygulamanın amacı mevcut çalışanlarımızın yakından takip edilmesi ve geliştirilmesiyle Topluluğun ihtiyacı olan iş gücünü her zaman hazır halde bulundurmaktır. Yaşar Topluluğunun temel prensibi “kendi yöneticisini kendisinin yetiştirmesidir”.

Staj Uygulamamız
Yaşar Topluluğu, lise ve üniversite öğrencilerine, iş hayatını daha yakından tanımaları ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla belirlediği kontenjanlar dahilinde staj imkanları sağlamaktadır. Stajyer programının hedefi, öğrencilere iş başında staj imkanı sunmak ve aynı zamanda gelecekte ilgili konumlarda yer alabilecek nitelikli adayları kapsayan bir veritabanı oluşturmaktır.Meslek lisesi öğrencileri okulda aldıkları eğitimleri pekiştirmek ve mezun oldukları zaman çalışacakları ortamı tanımaları amacı ile haftanın üç gününü şirketlerimizde geçirmektedirler. Üniversite öğrencilerine ise Haziran-Eylül ayları arasında şirketlerimizde staj imkanı tanınmaktadır.

Uzun dönemli staj programı olan Yaşar’a/Yaşama Adım Projesi (YAP) ile Yaşar Topluluğu şirketlerine potansiyel aday yetiştirmek üzere üniversite 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine belirlenmiş olan projelerde altı ay süreyle görev verilmektedir.

Sürekli İyileştirme Kültürü
Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana var olan sürekli iyileştirme kültürü farklı sistem ve uygulamalarla sürdürülmektedir.

  • ✔ Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi
  • ✔ Verimlilik Yarışması
  • ✔ Yalın 6 Sigma
Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi
Bu uygulamada bireyler kendi fonksiyonlarıyla ilgili tespit ettikleri aksaklıkları ortadan kaldıracak fikirleri önermekte ve yöneticilerin onayı sonrasında uygulanan çözümler ile maliyetlerde iyileşme sağlanmaktadır. Hayata geçen projeler, teşvik edici bir yaklaşım ile ödüllendirilmektedir.

Verimlilik Yarışması
2005 yılından bu yana düzenlenen Verimlilik Yarışması ile verimliliği ve yaratıcılığı artırmak, bu yönce yapılan projeleri teşvik etmek aynı zamanda uygulanabilir yeni projeleri süreç yönetimine kazandırmak hedeflenmektedir.

Yalın 6 Sigma (YAS)
Topluluk YAS çalışmalarına 2007 yılında başlamıştır. Yürütülen projeler operasyonel maliyetleri azaltmaya ve süreçlerin yalınlaşması üzerine odaklanırken sosyal sorumluluk ilkeleriyle de hareket etmemiz gerçeği üzerine kurgulanmıştır.