Yaşar Topluluğu, asıl gücün “insan” olduğu bilinciyle, ortak kültür ve topluluk bilincinin birleştirici çatısı altında yerinden yönetim anlayışıyla çalışır. Topluluk, üniversitelerde her yıl düzenlenen kariyer günlerine ve fuarlarına katılarak, potansiyel gençlere ulaşmayı ve onları Yaşar bünyesine kazandırarak geliştirmeyi hedefler. Yaşar Topluluğu çalışanları, kariyer yolunda ilerlerken sergiledikleri performansa göre pek çok imkânla karşılaşır. Yaşar Topluluğu değişik sektörlerde faaliyet göstermenin avantajını kariyerde yatay, dikey ve çeşitlilik imkânları sunarak kullanır.

Performans Yönetim Sistemi

Topluluk, temel amaç ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek için bütünsel yönetim sistemini benimser. Bu nedenle, uygulanan Performans Yönetim Sistemi şirket hedefleriyle kişisel hedeflerin paralel olarak gerçekleşmesine yöneliktir. Performans değerlendirmesi sonuçları bireylere kişisel gelişim, kariyer planlama ve ödüllendirme/ücretlendirme konularında yansır. Dengelenmiş Puan Kartı (Balanced Scorecard) tekniği baz alınarak oluşturulan değerlendirme sistemimizde yıl başında seçilmiş ve hedefleri üzerinde mutabık kalınmış Kritik Başarı Göstergeleri (KPI) kullanılır.

Yaşar Topluluğu Yöneticisini Kendi Yetiştirir

Yaşar Topluluğu’nda çalışanın gelişimi, çalışanın ve şirketin ortak sorumluluğundadır. Gelişim faaliyetleri, performans, yetkinlikler ve çalışanların gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanır. Çalışanlar bireysel gelişim, yönetim ve uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimlerle desteklenir. Verimli olma düşüncesini davranışlara yansıtmak ve iş sonuçlarını olumlu yönde arttırmak amacıyla düzenli olarak verimlilik programları uygulanır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli hedeflerden birisidir.

Çalışan Tatmini

Yaşar Topluluğu önce insan ilkesini hedef alarak her yıl yaptığı anket uygulaması ile çalışanlarının görüşlerini alır. Bu doğrultuda şirket yönetimleri aksiyon planları hazırlayarak çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu arttırıcı uygulamalar gerçekleştirir.

Yaşar Holding’de Sürekli İyileştirme Kültürü

Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana var olan sürekli iyileştirme kültürü, ortak Kritik Başarı Göstergeleri’nin takibi, Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi ve Verimlilik Yarışması gibi farklı sistem ve uygulamalarla sürdürülmektedir.

Temel Yetkinliklerimiz

Tüm topluluk çalışanları olarak sahip olmayı ve geliştirmeyi istediğimiz temel yetkinliklerimiz şunlardır:

Hedef Odaklılık: Fırsatları görerek şirket hedefleriyle uyumlu zorlayıcı kişisel hedefler koyar ve sonuçlandırırız. Çıkabilecek sorunları önceden görmeye çalışır, doğru bir planlamayla, karşılaştığımız tüm engelleri aşar, hedeflerimize ulaşırız.

Ekip Çalışması: Ekip olarak etkin ve verimli bir şekilde çalışır, birbirimizi destekler, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşırız. Ekip içindeki sorumluluklarımızı zamanında ve doğru olarak yerine getiririz.

Yenilikçilik: Yenilikleri ve en iyi uygulamaları sürekli araştırır, paylaşır, kuruma yarar getirecek olan fikir ve yöntemleri hızla uygulamaya koyarız.

Müşteri Odaklılık: İç/dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemeye çalışır, onların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan yaklaşımlar/ürünler geliştiririz. Müşteri tatminine yönelik sorumluluk üstlenir ve problemleri vakit kaybetmeden çözümleriz.

Güvenilirlik: Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, dürüstlük bizim için çok önemlidir. Üstlendiğimiz görevleri tam olarak, zamanında yerine getirir, her şartta adil davranmaya özen gösteririz.

İletişim: İç/dış müşterilerimiz ve takım arkadaşlarımızla iletişimimizi etkili bir şekilde sağlayabilmek için yazılı, sözlü, görsel iletişim araçlarını en verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteririz. Karşımızdakini önyargısız ve bütünüyle anlamaya çalışarak dinleriz. Topluluk yöneticilerimizin kariyer gelişimlerinde temel yetkinliklerimizle birlikte sahip olmalarını istediğimiz liderlik yetkinlikleri şunlardır:

Analiz ve Sentez: Kararlarını, doğru ve geçerli verilere ulaşıp analiz ederek ve bütün üzerindeki etkilerini değerlendirerek alırlar.

Yönlendiricilik: Organizasyonda yön birliği sağlar ve ekiplerini hedef ve stratejiler doğrultusunda harekete geçirirler.

Planlama ve Organizasyon: İş sonuçlarına ulaşmak için kısa ve uzun vade planlarını önceden yaparlar ve bu doğrultuda koordinasyonu sağlayarak, gelişmeleri izlerler.

Katılımcılık ve Ekip Yönetimi: Paylaşımcılığı teşvik ederek "tek ekip" ruhunun geliştirilmesine öncülük ederler.

İletişim ve İkna Etme: İş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bilgi paylaşımını sağlayarak, iddia sahiplerinin desteğinin kazanılmasını garantilerler.

Performans Yönetimi: Planlı ve sistematik yaklaşımlarla bireylerin ve ekiplerin performansını sürekli iyileştirmeleri için yönlendirirler.

Değişim Yönetimi: Değişimi teşvik eder ve istenen sonuçların alınmasını sağlayacak stratejiler geliştirir ve uygularlar.