KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, şahsınızı aydınlatmak ve açık rızanızı/onayınızı almak için aydınlatma ve onay metni hazırlanmıştır. Yaşar Kariyer isimli sayfamızda hesap oluşturabilmeniz için işbu metni okumanız ve seçiminizi özgür iradenizle yapmanız gerekmektedir. İşbu metin ile, başvuru sürecinde sistemimize yer alması zorunlu olan veya isteğe bağlı olarak doldurduğunuz her türlü kişisel verilerinizin ne şekilde işlenmekte olduğu bildirilmekte ve rızanızın alınması amaçlanmaktadır.

İşe alım sürecinde elde edilen kişisel verilerin gizlilik içerisinde işlendiğini öncelikle belirtiriz.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşe alım konusunda herhangi bir taahhüt teşkil etmeksizin, sizden ad- soyad vs. kişisel bilgileriniz, telefon numarası, adres vs. iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, deneyim bilgileriniz, yabancı dil ve bilgisayar bilgileriniz ile referans bilgilerinizi doldurarak özgeçmişinizi oluşturmanız beklenmektedir.

Bu bilgilere ilaveten, iş başvuru süreçlerinde, sınav ve/veya mülakat sonucunda tarafınızdan edinilebilecek kişisel veriler, mülakat notları, girdiğiniz sınav sonuçları, referans kontrolü ile veya doğrudan sizden elde edilebilecek diğer veriler de işlenmektedir.

İşleme Amacımız Nedir?

Yaşar Kariyer ve sonrasında gerçekleştirilen işe alım süreçlerinde elde edilen verileriniz, iş başvurunuzun en iyi şekilde değerlendirilmesi için ve gelecekte açılması muhtemel pozisyonlardan da yararlanmanızı sağlamak için, ilgili mevzuatta öngörülen süreler ve işlenme amacı dikkate alınarak gerekli olan süre kadar Yaşar Holding A.Ş. ve topluluk şirketleri tarafından işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kimlerle Paylaşıyoruz?

Mevcut iş başvurularınızın ya da Topluluğumuz genelinde gelecekte açılması muhtemel pozisyonlara uygunluğunuzun değerlendirilmesi için işe alım sürecinde işlenen kişisel verileriniz, Yaşar Holding A.Ş.’nin ve gerektiği ölçüde topluluk şirketlerinin yetkili çalışanlarıyla paylaşılmaktadır.

İşe alım süreçlerinin herhangi bir kısmında veya tamamında danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmesi halinde, bu hizmetin alınmasını sağlamak için gizlilik prensipleri kapsamında paylaşım yapılabilecektir. İşe alım koşullarının sağlık yönünden değerlendirilmesi aşamasında, gerekli olan verilerle sınırlı olmak kaydı ile İşyeri hekimleriyle paylaşılabilecektir.

Nasıl Koruyoruz?

İşe alım sürecinde işlenen kayıtlı kişisel verilerinizin korunması, amacına uygun olarak kullanılması için teknik ve idari önlemler Yaşar Topluluğu tarafından alınacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen istisnalar ve izin verilen haller haricinde, onayınız olmadan üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Ne Zaman Silinir/Yok Edilir/Anonim Hale Getirilir?

İşe alım sürecinde işlenen kişisel veriler, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Yaşar Holding ve Topluluk şirketleri tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale (başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle ) getirilecektir.

Yaşar Kariyer sisteminde kayıtlı kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Yaşar Topluluğu şirketlerinden kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkında aleyhine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak info@yasar.com.tr e-posta adresine Yaşar Holding veya Topluluk şirketlerine yapabilirsiniz.Talebinizin bir maliyet yaratması halinde, Yaşar Holding ve Topluluk şirketlerinin ücret talep etme hakkı saklıdır.